Danh sách sự kiện đang chờ duyệt


Ngày đăng ký Phòng Người mượn Thời gian mượn Thời gian trả Lý do mượn Tình trạng
20:39:31 - 28/10/2020 Hội Trường Đặng Bá Ngoạn 07:00 - 19/12/2020 11:45 - 19/12/2020 Tổ chức chuyên đề: Những kỹ năng nhất định phải chuẩn bị trước buổi phỏng vấn...- Phối hợp cùng công ty Avery Dennison VietNam tổ chức (STT 08 - có sự thay đổi về thời gian và quy mô do nhu cầu đăng ký cao) Chờ duyệt
09:19:14 - 28/10/2020 Hội Trường Lê Văn Vinh 14:00 - 04/12/2020 18:00 - 06/12/2020 Khoa CNTT - Tổ chức cuộc thi Hackathon cấp thành. Chờ duyệt