DANH SÁCH CHỜ DUYỆT

Ngày đăng ký Studio - Event Người mượn Thời gian mượn Thời gian trả Lý do mượn Tình trạng Xem PDF
16:51:26 - 15/08/2022 Hội Trường Phòng Truyền thông 07:00 - 01/10/2022 17:00 - 01/10/2022 Hội nghị khách hàng 2022 Chờ duyệt
16:50:10 - 15/08/2022 Hội Trường Phòng Truyền thông 07:00 - 29/09/2022 17:00 - 29/09/2022 Gặp gỡ giao lưu các thế hệ cựu giáo chức Chờ duyệt
16:48:49 - 15/08/2022 Hội Trường Phòng Truyền thông 07:00 - 27/09/2022 17:00 - 27/09/2022 Đêm Gala văn nghệ sinh viên: SPKT 60 năm đoàn kết và phát triển bền vững Chờ duyệt
16:44:38 - 15/08/2022 Hội Trường Phòng Truyền thông 07:00 - 23/09/2022 17:00 - 23/09/2022 Hội nghị Tổng kết 5 năm Nghiên cứu Khoa học, triển lãm NCKH tại Maker Space Chờ duyệt
VỀ TRANG TRƯỚC