LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG - SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousNovember 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
3031123
12:30 - 03/11/2017
17:30 - 03/11/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
14:04 - 04/11/2017
11:55 - 05/11/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo Không Chính Quy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
14:04 - 04/11/2017
11:55 - 05/11/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo Không Chính Quy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12:30 - 05/11/2017
18:00 - 05/11/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18:00 - 05/11/2017
21:01 - 05/11/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
07:30 - 06/11/2017
11:30 - 07/11/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
7
07:30 - 06/11/2017
11:30 - 07/11/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14:15 - 07/11/2017
17:16 - 07/11/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
8
16:00 - 08/11/2017
22:00 - 08/11/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
9
00:00 - 09/11/2017
23:01 - 09/11/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 09/11/2017
17:00 - 09/11/2017
Hội Trường - Khoa Kinh Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
10
15:00 - 10/11/2017
21:00 - 10/11/2017
Hội Trường - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11
06:00 - 11/11/2017
12:00 - 11/11/2017
Hội Trường - Khoa Kinh Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16:00 - 11/11/2017
23:26 - 11/11/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
07:30 - 12/11/2017
18:00 - 12/11/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
08:00 - 12/11/2017
12:00 - 12/11/2017
Hội Trường - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13
17:00 - 13/11/2017
21:30 - 13/11/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14
07:30 - 14/11/2017
11:30 - 14/11/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:00 - 14/11/2017
21:30 - 14/11/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1516
07:30 - 16/11/2017
11:00 - 16/11/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 16/11/2017
15:00 - 16/11/2017
Hội Trường - Khoa Điện - Điện Tử
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16:30 - 16/11/2017
21:30 - 16/11/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
21:30 - 16/11/2017
13:00 - 17/11/2017
Hội Trường - Khoa Điện - Điện Tử
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17
21:30 - 16/11/2017
13:00 - 17/11/2017
Hội Trường - Khoa Điện - Điện Tử
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:00 - 17/11/2017
21:30 - 17/11/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18
07:30 - 18/11/2017
21:00 - 18/11/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
19
06:30 - 19/11/2017
12:00 - 19/11/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 19/11/2017
18:00 - 19/11/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
20
Nhà giáo Việt Nam
21
07:30 - 21/11/2017
11:30 - 21/11/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
16:30 - 22/11/2017
21:00 - 22/11/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
23
07:00 - 23/11/2017
18:00 - 23/11/2017
Hội Trường - Khoa Điện - Điện Tử
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
24
07:05 - 24/11/2017
12:00 - 24/11/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 24/11/2017
21:00 - 24/11/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
25
07:00 - 25/11/2017
17:15 - 25/11/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
26
07:00 - 26/11/2017
16:00 - 26/11/2017
Hội Trường - Khoa Điện - Điện Tử
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
17:30 - 27/11/2017
21:00 - 27/11/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo Không Chính Quy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2829
17:00 - 29/11/2017
21:00 - 29/11/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
08:00 - 30/11/2017
11:00 - 30/11/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
07:00 - 02/12/2017
17:15 - 02/12/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
3
45
13:00 - 05/12/2017
17:00 - 05/12/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
67
08:30 - 07/12/2017
21:00 - 08/12/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
8
08:30 - 07/12/2017
21:00 - 08/12/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
07:00 - 08/12/2017
19:00 - 10/12/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
9
07:00 - 08/12/2017
19:00 - 10/12/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
10
07:00 - 08/12/2017
19:00 - 10/12/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278